I henhold til §2 i foreningens vedtekter:

Som medlem av foreningen kan opptas ethvert norsk firma som har sitt kontor i Bergen eller nærmeste omegn og som tilfredsstiller kravene, datert 6. juni 1952, til å bli medlem i Norsk Skipsmeglerforbund.

Som personlige medlemmer kan opptas den daglige leder i et aksjeselskap, enhver innehaver i et ansvarlig firma samt prokurister, befraktere og andre ansatte, som har arbeidet aktivt i skipsmeklerbransjen i minst 3 år og så fremt det firma de leder, eier eller er ansatt i, fyller betingelsene som nevnt i første avsnitt i denne paragraf.

Søknad om å bli opptatt som medlem sendes skriftlig til styret som avgjør hvorvidt et medlem skal opptas. Utmeldelse må skje skriftlig til styret 3 måneder før kalenderårets utgang.

 

Pensjonister

Foreningen ønsker at våre medlemmer som går av med pensjon skal få tilbud å være med videre i foreningen etter avsluttet yrkesliv. På årsmøte i 2010 ble det derfor vedtatt å la pensjonerte medlemmer fortsette som passive medlemmer (se over).

Pensjonerte medlemmer vil bli inviterte til vårmøte, høstmøte og julemøte. I utgangspunktet vil de selv betale for kuvertprisen. Dersom noen av våre medlemsbedrifter ønsker å betale kontingent og kuvertpris for sine tidligere ansatte, må dette meldes fra til styret.

For at vi skal ha riktig informasjon i vår medlemsdatabase, er styret avhengig av at dere melder fra til styret med navn, adresse og email for pensjonerte medlemmer som ønsker å være med videre i foreningen.

Vi håper våre nåværende og tidligere medlemmer tar godt i mot denne ordningen.