Lover

Vedtatt på konstituerende møte den 18. februar 1915 med senere endringer, senest 4. mars 1953 og 16. februar 2012.

§ 1.

Foreningen har sitt sete i Bergen. Foreningens formål er å knytte Bergens skipsmeklere sammen for å vareta felles interesser.

§ 2.

Som medlem av foreningen kan opptas ethvert norsk firma som har sitt kontor i Bergen eller nærmeste omegn og som tilfredsstiller de gjeldene kravene til å bli medlem i Norsk Skipsmeglerforbund.

Som personlige medlemmer kan opptas den daglige leder i et aksjeselskap, enhver innehaver i et ansvarlig firma samt prokurister, befraktere og andre ansatte, som har arbeidet aktivt i skipsmeklerbransjen i minst 3 år og så fremt det firma de leder, eier eller er ansatt i, fyller betingelsene som nevnt i første avsnitt i denne paragraf.

Stemmeretten utøves av de personlige medlemmer som hver har 1 stemme. Som passive personlige medlemmer, uten stemmerett, kan opptas tidligere medlemmer som ikke lenger fyller kravene til medlemskap fordi de har opphørt å drive skipsmekler- eller befraktningsvirksomhet, forutsatt at de ikke er gått over til å drive annen næring.

Søknad om å bli opptatt som medlem sendes skriftlig til styret som avgjør hvorvidt et medlem skal opptas. Utmeldelse må skje skriftlig til styret 3 måneder før kalenderårets utgang.

§ 3.

Foreningens anliggender varetas av et styre på 3 til 5 medlemmer, som av Generalforsamlingen hver velges for 1 til 2 år. Blant styrets medlemmer velger Generalforsamlingen hvert år ved særskilt valg først styrets formann for to år, dernest styrets varaformann for to år, foreningens kasserer for to år, og inntil to styremedlemmer.

Hvert år velger likeledes Generalforsamlingen en revisor.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styrets medlemmer være til stede.

Foreningen forpliktes ved styrets formann eller, i dennes fravær, av varaformannen.

§ 4.

Møter avholdes når styret finner det ønskelig eller på anmodning fra minst 3 medlemmer. På møtene kan et medlem stemme ved fullmakt fra andre medlemmer.

§ 5.

Som valgkomite fungerer foreningens 2 siste formenn og den fungerende formann, med den siste som komiteens formann. Varaformannen er komiteens varamann.

Valgkomiteen avgir hvert år innstilling til Generalforsamlingen angående de valg som er nevnt i paragraf 3.

§ 6.

Ordinær Generalforsamling avholdes hvert år med 14 dagers varsel innen 31. mars hvor da behandles:

1.             Årsberetning og regnskap.

2.             Valg i henhold til paragraf 3.

3.             Fastsettelse av årskontingent.

4.             Meddelelser eller forslag som er innkommet til styret senest 8 dager før Generalforsamlingens avholdelse.

Alle saker avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Et medlem kan stemme ved skriftlig fullmakt fra et fraværende.

§ 7.

Ekstraordinær Generalforsamling kan sammenkalles av styret. Likeledes plikter styret å innkalle til ekstraordinær Generalforsamling når minst 1/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Medlemmene skal ha minst 4 dagers varsel.

§ 8.

Endring av loven eller forslag om oppløsning, besluttes på ordinær eller ekstraordinær Generalforsamling med minst 2/3 del av samtlige foreningens medlemmer. Er ikke Generalforsamlingen beslutningsdyktig på grunn av manglende fremmøte sammenkalles en ny sådan, hvor avgjørelse kan treffes ved alminnelig flertall.

§ 9.

I tilfelle foreningen oppløses skal dens midler skjenkes til Norsk Skipsmelgerforbunds Notrashipfond.